Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

parafina
8246 c5cd 390
Reposted frommissmaya missmaya viapaasiak paasiak

June 10 2017

parafina
Co się robi, gdy odkrywa się, że osoba, z którą się jest, nie chce być tą najbliższą osobą? Gdy odkrywa się, że tkwi się w czymś, w co włożyło się tyle emocji, nadziei i co zostało opisane na tyle różnych sposobów, w tylu różnych stronach tego pamiętnika, że dziś brakuje już słów, by opisać ten zawód? Co się wtedy robi? Zostawia się wszystko, co się kocha na tym świecie? Myśli się o tym, że to wszystko jest także wszystkim, co rani? Ktoś potrafi wyrzec się miłości, żeby oszczędzić sobie bólu? Czy ktoś ma gwarancję, że ból po stracie miłości będzie mniejszym od tego, którego miłość przysparza? Skąd ludzie czerpią odwagę, żeby stawić temu czoła, mimo braku tej gwarancji? 
— Z pamiętnika
Reposted bylottibluebelljethraniskowosmokingtimemadriddbodyinthegarden
3692 eaf4 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaMerrry98 Merrry98
parafina
Reposted fromweightless weightless viaMerrry98 Merrry98
parafina
8747 caaa 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaMerrry98 Merrry98
parafina
4154 e6b0 390
Reposted fromscorpix scorpix viaMerrry98 Merrry98
parafina
9841 3701 390
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMerrry98 Merrry98
parafina
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viaMerrry98 Merrry98
Reposted frommessedup messedup

May 27 2017

parafina
7404 4876 390
Reposted fromslowostwor slowostwor viapianistka pianistka

May 26 2017

parafina
"Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia".
— Tarryn Fisher

May 08 2017

parafina

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viacoldwater coldwater
parafina
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapiehus piehus
parafina
0543 0c5c 390
Reposted frompiehus piehus
parafina
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus

May 02 2017

parafina
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
parafina
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viapaasiak paasiak
parafina
parafina
1058 d00d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
parafina
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl